Ποιότητα

Η πολιτική ποιότητας της ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ Control A.E.B.E. εκφράζεται με την καθιέρωση απαραίτητων προδιαγραφών στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη, οι οποίες είναι: Ποιότητα-Εξυπηρέτηση – Τιμή. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τους βασικούς άξονες διαχείρισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων μεγεθών και του καλύτερου συνδυασμού τους, η εταιρεία διασφαλίζει την προσφορά του υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη.

Η εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ISO 9001:2008.

  • Πεδίο εφαρμογής κατά ISO 9001:2008: Μελέτη, εμπορία, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή μηχ/των πεπιεσμένου αέρα, μηχ/των λαδιού υψηλής πιέσεως, μηχ/των παραγωγής κενού,  αεροσυμπιεστών  για βιομηχανική και ιατρική χρήση.

Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται πάνω στην πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών και διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και στον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, αναπτύσσοντας επαρκή εμπιστοσύνη ότι το προϊόν και η υπηρεσία θα ικανοποιεί δεδομένες απαιτήσεις ασφάλειας-νομοθεσίας και ποιότητας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου και την πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, δεσμεύεται για την τήρηση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων, τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, τη χάραξη στρατηγικών, καθιέρωση πολιτικών και αντικειμενικών στόχων, τόσο για την ικανοποίηση του πελάτη όσο και για τη συνεχή βελτίωση και ενδυνάμωση του ίδιου του οργανισμού, όπως εσωτερική οργάνωση, βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους, αναβάθμιση των στελεχών, συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Τέλος, η διαρκής δέσμευση της Διοίκησης για βέλτιστη τεχνική υποστήριξη του πελάτη εκδηλώνεται με 24ωρη ανταπόκριση σε θέματα service αεροσυμπιεστών και άμεση τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα για ιατροτεχνολογικές εφαρμογές και συστήματα πεπιεσμένου αέρα / λαδιού / κενού.

Οι στόχοι ποιότητας και οι απαιτήσεις για την εφαρμογή τους είναι προσαρμοσμένες στη φιλοσοφία, το σκοπό, τα συστήματα, τις τακτικές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας και του κλάδου. Η αναθεώρηση και διόρθωση των στόχων και της πολιτικής ποιότητας γίνεται από τη διοίκηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της ανασκόπησης για την επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της καταλληλότητας τους.

Η πολιτική ποιότητας γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή στους εργαζομένους της ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ Control κι επίσης, η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή επανεξέταση της ως προς την καταλληλότητά της για την εταιρεία.

ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL Α.Ε.Β.Ε.

Παπακώστας Αχιλλέας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 08/01/2016

Ποιότητα

Ποιότητα

 
Αρχική \ Η Εταιρία \ Ποιότητα

Οδός Αισώπου, 570 09 Καλοχώρι
Τηλ: 2310 778 730, 2310 778 731
Fax: 2310 778.732
  info@technomatic.gr

 Login   Υπενθύμιση κωδικού 
active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης